§ 1.

1. Foreningens navn er

”VEDBÆK HAVNS FRITIDSFISKER LAUG”.

2. Foreningens hjemsted er Rudersdal

Kommune.

§ 2.

1. Foreningens formål er at fremme medlemmernes

forhold i og ved Vedbæk havneområde.

2. At skabe sammenhold mellem fritidsfiskerne

og at styrke dette sammenhold.

3. Gennem foredragsvirksomhed og afholdelse

af konkurrencer og lignende, at højne fritidsfiskerkulturen.

4. I øvrigt kan, efter bestyrelsens skøn, optages

opgaver, som menes at have interesse

for medlemmerne.

§ 3.

1. Enhver fritidsfisker, som har tilknytning til

Vedbæk Havn, kan – hos VHFL – anmode

om optagelse i foreningen.

2. Ethvert nyt medlem skal godkendes af

bestyrelsen.

3. Medlemskabet er først effektivt, når kontingentet

er betalt.

4. Et nyt medlem  skal

første år betale fuldt årskontingent ved indmeldelse

i 1. halvår, og halvt årskontingent

ved indmeldelse i 2. halvår.

5. Et medlem mister sine medlemsrettigheder,

såfremt kontingentet ikke er betalt 1 måned

efter forfaldsdag.

6. Såfremt et medlem skønnes at skade foreningen,

kan bestyrelsen bortvise medlemmet

og ophæve medlemskabet. Hvis medlemmet

ønsker det skal bortvisningen derpå

behandles på den førstkommende generalforsamling.

7. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser

med den til foreningen til enhver tid tilhørende

formue. Der påhviler ikke foreningens

medlemmer eller bestyrelse nogen personlig

hæftelse.

8. Medlemmerne er forpligtet til at understøtte

hinanden med råd og oplysninger i fritidsfisker-

spørgsmål.

§ 4.

1. Som medlem kan optages ansøgere, som

har tilknytning til Vedbæk Havn.

 2. Externe økonomiske dispositioner / forpligtelser

kan kun vedtages på en generalforsamling,

hvor alle har stemmeret, jfr. § 8.

§ 5.

1. Kontingentet for det næstfølgende år fastsættes

på hvert års ordinære generalforsamling

og opkræves årligt i januar/februar måned.

§ 6.

1. Foreningens højeste myndighed er Generalforsamlingen.

2. Foreningens generalforsamlinger afholdes i

Rudersdal Kommune. Den ordinære generalforsamling

afholdes hvert år senest ved

udgangen af juni måned.(Ændring fortaget 18/8.2022. fra marts til juni mdr.)

3. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen

med mindst 21 dages varsel – med

skriftlig indkaldelse til hvert stemmeberettiget

medlem.

4. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for

generalforsamlingen.

5. Hvis der skal forhandles forslag, hvis vedtagelse

kræver kvalificeret flertal (se § 9 stk 1

& 2), skal dette fremhæves i den skriftlige

indkaldelse.

6. Forslag, der kræver kvalificeret flertal, samt

øvrige forslag, må – for at komme til behandling

på den ordinære generalforsamling –

være indgivet til VHFL senest den 15 maj. (Ændring fortaget d. 18/8.2022. fra februar til maj.) 

7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes

efter en generalforsamlings eller bestyrelsens

beslutning – eller efter skriftlig anmodning

til VHFL fra mindst 1/4 af foreningens

medlemmer.

8. Når grundlag for indkaldelse til ekstraordinær

generalforsamling foreligger (jfr. § 6 stk

7), skal bestyrelsen fremsende skriftlig indkaldelse

med mindst 14 dages og højst 28

dages varsel.

9. På generalforsamlinger kan kun tages beslutninger

om de forslag, der har været optaget

på dagsordenen samt ændrings-forslag

dertil.

§ 7.

1. Dagsorden for ordinær generalforsamling:

1] Valg af dirigent.

2] Formandens beretning om

foreningens virksomhed i det

forløbne år.

3] Fremlæggelse af årsregnskab til

godkendelse.

4] Bestyrelsens forslag om kontingenternes

størrelse for næste regnskabsår.

5] Indkomne forslag.

6] Valg – jfr. vedtægternes § 12:

§ 8.

1. Ethvert medlem er berettiget til at deltage i

VHFL’s generalforsamlinger.

2. Alle medlemmer har, efter 3 måneders medlemsskab,

ved generalforsamlings-afstemninger,

én og kun én stemme.

3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 9.

1. De på generalforsamlingen behandlede anliggender

afgøres ved simpel stemmeflerhed,

for så vidt der ikke efter nærværende

vedtægter kræves særlig stemmeflerhed.

2. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af

vedtægter eller om foreningens opløsning

kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte

medlemmer stemmer for.

§ 10.

1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der

leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål

vedrørende sagernes behandlingsmåde,

stemmeafgivningen og dennes resultater.

2. Stemmeafgivningen sker ved håndsoprækning,

men dirigenten kan, når han finder

anledning til det og skal, når blot ét medlem

forlanger det, arrangere skriftlig afstemning.

§ 11.

1. Over det på en generalforsamling passerede

indføres beretning i en af bestyrelsen dertil

autoriseret protokol, der underskrives af

dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende

medlemmer.

§ 12.

1. Foreningen ledes af en af den ordinære

generalforsamling valgt bestyrelse på 5

medlemmer plus 2 suppleanter og 2 interne revisorer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, mens suppleanter og revisorer er på valg hvert år. I lige år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg og i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand/kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter har adgang til bestyrelsesmøder, men ikke stemmeret.

2. Genvalg kan finde sted.

3. Ved vakance indtræder suppleanter.

4. Bestyrelseshvervet er ulønnet – dog kan der

tillægges bestyrelsesmedlemmer rejsediæter

og lignende efter bestyrelsens skøn.

5. Over det på bestyrelsesmøderne passerede

ajourfører et bestyrelsesmedlem den dertil

indrettede protokol.

6. Beslutninger inden for bestyrelsen træffes

ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed

er formandens, eller i dennes fravær

næstformandens, stemme afgørende.

7. Bestyrelsens afgørelser kan indankes for

en ekstraordinær generalforsamling.

§ 13.

1. Kassereren opkræver kontingenter, fører

foreningens kassebøger, samt sørger for,

at foreningens formue bliver anbragt efter

nedennævnte regler.

2. Sekretæren fører foreningens protokoller.

3. Bortset fra kassebeholdning til imødegåelse

af dagligdags udgifter, skal foreningens formue

være anbragt i anerkendte pengeinstitutter,

så vidt muligt på forrentet konto.

4. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 14.

1. Foreningen tegnes af formand og næstformand/

kasserer i forening.

§ 15.

1. Revision af foreningens regnskaber foretages

af 2 på den ordinære generalforsamling

valgte interne revisorer.

2. Genvalg kan finde sted.

3. Såfremt klubbens formue overstiger 50.000

kr., eller 2/3 af de stemmeberettigede

medlemmer der er repræsenteret på den

ordinære generalforsamling kræver det, skal

den ene revisor være en person, som er

regnskabskyndig.

§ 16.

1. I tilfælde af foreningens opløsning skal dens

formue, efter at alle forpligtelser er betalt,

overdrages ”Dansk Amatørfiskerforening” til

udsætning af yngel i danske farvande.

Seneste kommentarer

18.08 | 08:54

T/O.
Der er sket ændring i vedtægterne efter afstemning på sidste generalforsamling.
Ændringerne kan ses §6 stk.2 og stk. 6 i vedtægterne.

01.05 | 09:23

Det er rigtigt godt

01.05 | 07:34

Ser godt ud

10.06 | 09:39

Taf for udsøgt mad i udsøgt selskab på pinsedagen 2019.
Venligste hilsener
Kirsten og Eskil

Del siden