Debatsiden

28-05-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudersdal Kommune                                  Vedbæk 24.04.2013            

Rådhuset, Øverødvej 2

2840 Holte

                                                                                                                                     

Vedr. Forslag til lokalplan 232, Vedbæk Havn.

 

Jf. forslaget kan der fremsættes bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag, som vil indgå i kommunens videre behandling.

 

Vedbæk Havns Fritidsfisker Laug har siden Vikingerne (af Kommunalbestyrelsen) blev meddelt, at de kunne overtage hele ’Det Hvide Hus’, Strandvejen 366, og det ellers udlovede fælles Foreningshus på havnen blev opgivet, befundet sig i et rent vakuum vedrørende vore lokalefaciliteter.

 

Uden at gå i detaljer om vor forening, kan vi kort oplyse, at vi er Danmarks største Fritidsfisker-forening, hvilket bl.a. giver sig udtryk i særligt gode kvoter for fiskeudsætning. Vi har som også tidligere meddelt mange aktive medlemmer og mange forskellige funktioner i det daglige liv på og omkring havnen (renovation af stejlepladsen, støtte til ophold for erhvervsfiskerne samt meget, meget andet). Vi modtager til stadighed nye indmeldelser, i den sidste måned ønske herom fra 10 nye unge medlemmer.  Et særkende for vor forening er også, at vi har ca. 40 medlemmer over 70 år, både mænd og kvinder og dertil en stor medlemsandel af enlige mænd > 50 år. Mange er stadig aktive på Øresund, mens alle er glade for samvær i vore lokaler og deltagelse i vore aktiviteter i lighed med øvrige medlemmer. Flere oplysninger om VHFL kan findes på vor udmærkede hjemmeside: www.vhfl.dk.

 

Som bekendt har vi i over 35 år haft lokaler på 1. sal af Strandvejen 366, endvidere et mindre lokale på havnen til grejopbevaring. Disse forhold har givet gode muligheder for vor udvikling og forskellige aktiviteter. I flere referater fra kommunens behandling af de foreningsmæssige forhold på havnen, har vi glædet os over en positiv indstilling om: ”at alle havnens foreninger skal tilgodeses i forbindelse med havnens udvidelse, og at en samlet løsning bør foreligge inden kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen”.

 

Dette fremgår også af afsnit 4 på side 5 i Lokalplanen: ”På land ønskes faciliteterne for de forskellige klubber og foreninger omfordelt, forbedret og i mindre grad udbygget, således at de bedre imødekommer foreningernes behov”.

 

Disse gode hensigter kan vi helt støtte, men som nævnt mangler vi en afklaring af vores situation, idet vi for nærværende ikke kan se beskrevet nogen nye tilsvarende lokalemuligheder på havnen for os. Senest har dykkerne meddelt os, at de påregner at skulle flytte til ’Juniorhuset’ på havnen, hvorefter stueetagen i nr. 366 bliver frigjort.

 

I lyset af ovenstående skal vi hermed anmode kommunalbestyrelsen om positivt at overveje følgende alternativer:

 

  1. Det blå hus på stranden bevares.

 

Da der efter vort kendskab ikke er truffet endelig beslutning om nedrivning, og da huset ikke efter vor opfattelse mispryder stranden, kunne Vikingerne bevare domicil i det blå hus (mange ville blive meget glade herfor), og samtidig få stueetagen i nr. 366. Herved får de yderligere gode køkken-, toilet- og badefaciliteter samt 3 pænt store lokaler til ophold, møder m.v.

 

Vi har indgang fra hoveddøren, og døren til stueetagen er aflåst, hvorfor de 2 etager er fuldstændig adskilt. Dette må vel være den ideelle løsning for vikingerne.

 

Alternativt kunne indtænkes en løsning hvor vi overtog det blå hus.

(Men ovennævnte løsning er så absolut at foretrække).

  

  1. Det blå hus nedrives.

 

Vikingerne vil med overtagelse af stueetagen i nr. 366 få større lokaler end de nuværende, og som derfor efter vor mening vil kunne dække aktiviteterne. Langt de fleste tager jo alligevel direkte hjem efter badet. Vi har nu i over 35 år haft et problemfrit naboskab med dykkerne. Hvorfor skulle dette ikke kunne foregå med Vikingerne? Vi deler jo også en del medlemmer.

 

Hvis Vikingerne undtagelsesvis skulle ønske et større arrangement i hele huset kan dette naturligvis aftales med os uden problemer.

 

Med disse bemærkninger til lokalplanen, håber vi på en positiv dialog med kommunen, om en holdbar sikring af vor fremtidige udvikling og det på en tilfredsstillende måde for alle involverede og med fortsat gode faciliteter. Dette dermed til gavn for et betydeligt antal af vore medborgere.

 

Med Venlig hilsen

Vedbæk Havns Fritidsfisker Laug

 

 

 

Annette Hansen – Formand

 

Søren Ejstrup Frederiksen – Næstformand & kasser

 

Jørgen Fredriksson – Bestyrelsesmedlem

 

Niels Nørding – Bestyrelsesmedlem

 

Jan Jacobsen - Bestyrelsesmedlem

 

Flemming Skou – Bestyrelsesmedlem

 

Eivind Lennart Lorenzen - Bestyrelsesmedlem

10-09-2012

Nils Landgreen-Petersen, Kastanievej 27, 2840 Holte, skriver i Rudersdalavisen:

 

Jeg har fået en ide. Næsten salomonisk.

Som besluttet af kommunalbestyrelsen får vinterbaderne det Hvide Hus ved havnen. Dykkerne og fritidsfiskerne bliver sat på gaden. Kommunen har lovet dykkerne genhusning kvit og frit. Fritidsfiskerne har fået tilbudt et lille snævert lokale med problematisk adgangsvej i et tårn på havnen. Jeg kalder det en hån i forhold til de lokaliteter fritidsfiskerne efter 35 år bliver smidt ud fra.

Her er så min ide: Vinterbaderne rykker ind i fritidsfiskernes nuværende lokaliteter i det Hvide Hus og fritidsfiskerne rykker ind i vinterbadernes Blå Hus.

Noget nær retfærdighed i den givne situation.

Hov! Hvad var det? av, Chr. 5. vender sig i sin grav. (Pietate et justitia.)

 

26-08-2012

Bo Fogtmann, Skovkanten 39, 2850 Nærum, skriver i Rudersdalavisen:

 

Under overskriften ”Usagligt angreb” er det noget af en svada Leif A.B.C. Hansen fremkommer med i sit læserbrev 07.08.12 vedrørende mit indlæg 02.08.12. Leif bemærker først, at fritidsfiskernes debatform er ”usaglig og følelsesbetonet”. Jeg mener, at mit indlæg var både sagligt og konstruktivt, men lad det ligge.

Leif bruger en hel del spalteplads på at angribe mig for at komme med ”udokumenterede beskyldninger” m.h.t Vibeke Peschardt´s habilitet i lokalesagen på havnen.  Dette er ikke tilfældet. Som tidligere kandidat til kommunalbestyrelsen burde Leif kende til Forvaltningsloven og bestemmelserne om inhabilitet, men lad mig klargøre begrebet: Er man i offentligt hverv part i en sag, her som foreningsformand, har man ikke ret til at træffe retsgyldige beslutninger, samt må på ingen måde medvirke til behandlingen af den pågældende sag. Man bør endvidere afholde sig fra offentligt at tilkendegive sin mening om sagen, idet dette naturligvis vil påvirke beslutningen. Vibeke skriver i et brev til et stort antal borgere bl.a. ”at kommunen har givet os lov til at disponere over hele huset” (Strandvejen 366).  Dette sker vel at mærke inden kommunalbestyrelsen reelt har truffet beslutningen, og brevet er således i konflikt med den sidstnævnte retsregel om inhabilitet. Dette blev også nævnt i mit første indlæg. Mon ikke Leif vil medgive, at det var mere passende, at afvente kommunens beslutning inden brevet blev afsendt.

Dette er jo juristeri, mere relevant er en saglig debat om lokalefordelingen mellem foreningerne. Leif ser os gerne flyttet til havnen, men med opgivelsen af foreningshuset ser vi ingen mulighed herfor. Såfremt dykkerne kan tilbydes tilfredsstillende havnelokaler, bliver stueetagen i det hvide hus fri. Efter vor opfattelse er denne mere end rigelig til at opfylde vinterbadernes behov, idet den er større end de nuværende lokaler, som mange er tilfredse med. Bortset fra en mindre gruppe, som særligt i godt vejr samles og nyder en kop kaffe og en Gammel Dansk, kommer de fleste jo til stranden i badekåbe og tager hjem efter badet.

Vi kan derfor ikke forstå, hvorfor første sal også skal inddrages, og dog: Vi har haft åbent hus, og har i den seneste tid haft besøg af vinterbadere, mest ældre kvinder. Fra overhørte samtaler kan vi opfatte, at man glæder sig til at spille bridge i vore lokaler. Er det en bridgeklub, der skal tvinge os ud, og kan dette ikke foregå et andet sted? Vi har i øvrigt også, med dykkerne, 350 medlemmer.

Herved afsluttes mine indlæg i sagen. Må jeg opfordre til, at senere indlæg er saglige og humørfyldte. Mange er jo medlemmer af flere foreninger, og vi ønsker alle en formand, der kæmper for vore interesser. Efter jeg skrev mit første indlæg, er jeg blevet bekendt med, at Vibeke er blevet sygemeldt. Jeg ønsker god bedring, og håber på at se hende igen ”fit for fight”.  

26-08-2012

Leif A.B.C. Hansen, Kohavevej 16, 2950 Vedbæk skriver i Rudersdalavisen:

 

Som medlem af Vedbæk Vikingelaug, er det trist at se den både usaglige  og følelsbetonede debat som fritidsfiskerne fører m.h.t. vikingelavets overtagelse af deres nuværende klubfaciliteter på Vedbæk Nordstrand. Dette senest ved Bo Fogtmanns [BF] indlæg 02.08.12, hvor han retter grove beskyldninger mod Vibeke Peschardt [VP] m.h.t. hendes habilitet i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af sagen. Det skal i denne forbindelse bemærkes - som BF skriver – at der naturligvis er en del vikinger der er modstandere mod at miste de nuværende faciliteter.

Jeg har, på baggrund af mangeårig involvering i lokalpolitik, et temmelig godt kendskab til lokalpolitikerne og deriblandt også VP. Jeg har ligeledes haft flere samtaler med VP vedr. sagen og især hendes vanskelige rolle som både lokalpolitiker og høvding i Vedbæk Vikingelaug. Jeg er på denne baggrund helt sikker på, at hun har erklæret sig som inhabil i alle henseende når sagen har væren drøftet og behandlet, både på rådhuset og udenfor.

Det anstændige ville derfor være at BF trak sine udokumenterede beskyldninger tilbage, både overfor VP og alle os andre ”mindre begavede”. Jeg har fuld forståelse for fritidsfiskernes modvilje mod at miste deres nuværende faciliteter og ønsker dem al mulig held med at få et tilfredsstillende alternativ. Jeg vil umiddelbart mene, at det skulle være en fordel og mere naturligt for dem at være i nærheden af deres udstyr og både, f.eks. på selve havnearealet.

Stranden må utvivlsomt være det naturlige sted for vinterbaderne. Det skal til sidst bemærkes, at vikingelauget på nuværende tidspunkt har cirka 350 medlemmer og en venteliste på over 100 lokale personer. Dette må forventes at indgå i kommunalbestyrelsens beslutningsproces.

21-07-2012

Bo Fogtmann, Skovkanten 39, 2850 Nærum, skriver i Rudersdalavisen:

 

Jeg er medlem af Vedbæk Havns Fritidsfisker Laug (VHFL), en meget aktiv forening med godt 200 medlemmer. For at blive medlem skal man naturligvis have fisketegn, og langt hovedparten af medlemmerne er aktive fritidsfiskere enten fra egen båd eller fra klubbens dieseldrevne jolle, som alle kan låne. Vi har dog også en antal pensionister, de fleste er enlige over 70 år, som medlemmer. Har man været medlem over 5 år bliver man kontingentfri ved de 70 år. Disse medlemmer har godt af at komme hjemmefra, i foreningens lokaler på første sal i det hvide hus overfor Hotel Marina, kan de læse aviser eller se tv og tale med ligesindede om vind og vejr. Vi tror, at kommunens budget for hjemmehjælp bliver mindre herved.
Vi deltager i nationalt samarbejde om fiskeri gennem Dansk Amatørfiskerforening og i Øresundsregionen. Foreningen har også netop fået en danmarksmester og har for nylig udsat 8000 stk. åleyngel i Øresund.
I over 35 år har vi haft lokaler på 1. sal i det hvide hus. I stueetagen har kommunens fritidsdykkere deres lokaler og installationer. Vi bekoster naturligvis selv indretning og vedligeholdelse og har rengøring hver uge. Lokalerne benyttes flittigt dagligt og til vore mange traditionelle arrangementer året rundt. Herudover har vi et mindre lokale på havnen primært til opbevaring af fiskeredskaber. Har man lyst til at blive en del af dette fællesskab, kan man se mere om os på vor fine hjemmeside.  www.vhfl.dk  Nok om os og til sagen:

 


Vibeke Peschardt har som høvding for vinterbaderne tilkendegivet, at kommunen har tilbudt vinterbaderne hele huset på Strandvejen 366 som klubhus. Hun har samtidig erklæret sig inhabil i behandlingen af sagen i kommunalbestyrelsen. Dette er der jo ingen begavede personer, der tror på. I et brev til Vikingerne dateret 26. marts 2012 meddeler Vibeke medlemmerne at, citat: "Kommunen har givet os lov til at disponere over hele huset". Dette blev først behandlet og konfirmeret i et kommunalbestyrelsesmøde den 28. marts, så høvdingen har også evner som vølve, som kan spå om fremtiden. Uden naturligvis at involvere sig i sagsbehandlingen og deltage i mødet, kunne hun forudsige resultatet! Det forlyder jo, at der er foretaget en handel med Vibeke om havnens udvidelse, men dette er måske normal politik.
Vor i øvrigt udmærkede borgmester har i et indlæg i Frederiksborg Amts Avis sagt: "Borgerne bliver inddraget og hørt, og at det er kommunalbestyrelsens helt særlige ansvar og opgave at sørge for, at der gælder lige ret for alle og at ingen får fordele på andres bekostning". Ifølge referat fra havnens samarbejdsudvalg fra et møde på rådhuset vil borgmesteren sørge for og bekoste nye lokaler til dykkerne, men ikke til fritidsfiskerne. Er dette ikke i modstrid med udsagnet?
Vi kender jo rigtig mange vikinger. De fleste vil helst blive i huset på stranden. Hvorfor dog rive et pænt og velfungerende hus ned, et hus der ikke mispryder området. Dette skrevet af en viking den 26. juni i denne avis, skriveren bemærker, at den hvide villa er helt uegnet til vikingerne. Alt hvad der drøftes nu, vil jo blot gøre det hele dyrere for foreningerne og kommunen.
På amerikansk er der et fornuftigt ordsprog: If it ain´t broke, don´t fix it. Så hvorfor lave om på et velfungerende foreningsmiljø på havnen til skade for flere hundrede borgere. Fra vort domicil kan vi jo se omfanget af aktiviteterne hos vinterbaderne, og kan derfor ikke forstå, hvorfor de skal have hele vort og dykkernes hus, og nægter at indgå i en forhandling om en fornuftig deleordning til alles fordel. Spar dog en masse flytte- og indretningsomkostninger for kommunen og de 3 foreninger.