Nyt fra Bestyrelsen

22-09-2021
17-07-2019

Formandens beretning til generalforsamlingen i VHFL 2019 16.03.2019 Når det er næstformanden, der tager ordet, skyldes det desværre, at vor formand Jan Mardrup i øjeblikket er syg. Dette går p.t. også ud over vort ellers fine samarbejde med andre fritidsfisker klubber og hovedforeningen, som Jan er ansvarlig for.
Det har ellers været et udmærket år i Lauget. Økonomien er god, mere om dette senere, og stort set fin tilslutning til de mange traditionelle aktiviteter. Heraf kan nævnes:
Generalforsamling på Vedbæk skole med efterfølgende servering af en flot tapas anretning.
Standerhejsning i april og standerstrygning i oktober startende med moleøl på nordre mole. Til sidstnævnte er der nu skabt en ønsket tradition for at bestille en pølsevogn, som kan servere alle slags pølser, bøfsandwich m.v. Vi fik godt vejr, så man kan sidde ude.
Pinsebrunch og Julegløgg er gode sammenkomster i klubhuset. Måske kan vi ønske en lidt større tilslutning.
Ud over disse mærkedage blev arrangeret en vellykket og velbesøgt Sct. Hans Aften med grillmiddag, dessert m.v.
Som tidligere år fik vi ved Jans indsats doneret 5000 ål, som blev udsat i juli med deltagelse af børnehaver og den lokale presse. Tak til fiskerne for bådhjælp.
Klubhuset bruges dagligt af en del medlemmer. Husk der er tv, frit internet og drikkeautomat.
En særlig tak skal rettes til Fyren, som gør et stort arbejde med klubben til dagligt. Endvidere kan nævnes et nyt medlem Jesper Winther Andersen, som repræsenterer os i Samarbejdsudvalget mellem bådklubberne samt Havnebestyrelsen. Jesper er journalist og skriver også om os i Rudersdal Avis. Han er p.t. på ferie.
Bestyrelsen har i 2018 bestået af:
Jan Mardrup formand Søren Ejstrup Frederiksen kasserer, næstformand John Ostrowski Bent Madsen Dennis Blichfeldt
Suppleanter: Rie Ostrowski og Bo Fogtmann På valg er Søren, Dennis samt suppleanterne.

24-04-2018


Vedbæk Havns Fritidsfisker Laug

Årsberetning 2017/2018

Det har været et forholdsvis stille år i Lauget.
Men året forløb som de fleste år og med samme type arrangementer som vanligt.

Vi har udover de faste arrangementsdage kun afholdt en ekstra begivenhed, 
40 års jubilæet.
Det blev til en dejlig fest med god mad og vin samt mange deltagere.
Vi lånte lokaler af Sejlklubben og kunne akkurat lige klemme alle interesserede ind.
Der blev afholdt et par taler og fortalt røverhistorier og underholdt af en 'klaverbokser' Det var der, som der nok altid er, delte meninger om. Men i det store og hele gik det vel som forventet, dog ekslusivt et par uheld på havnekajen, med 'hjælp behov'.

Standerhejsning og Standerstrygning med mange deltagere og egen Pølsevogn med det helt store udvalg af pølser og sandwich og forholdsvis godt vejr så man også kunne sidde ude.

Pinse- og julehygge med mere beskeden deltagelse.

Båden, der efterhånden kun medførte store omkostninger til drift og vedligehold, blev solgt og det er vi faktisk kede af, men med det antal medlemmer vi har og den omkostningstunge vedligeholdelseskonto den gav, blev det desværre løsningen.

Avisen er opsagt, men der er internet, Pc  samt TV til rådighed i lokalet samt et lokalt 'skur' med skabe til fiskeudstyr.

Jan har stået for åleudsætning af 5000 små ål med hjælp fra lokale børnehaver.

Lokalet på havnen bruges dagligt, men dog ikke i samme omfang som tidligere i 'Det Hvide Hus', af naturlige plads- og indretningsmæssige årsager.

Økonomien kører med det tilpassede omkostningsniveau, som Søren senere vil gennemgå.

Bestyrelsen har bestået af :

Annette Hansen, Formand
Søren Frederiksen, Kasserer (og Næstformand)
Dennis Blichfeldt 
John Ostrowski 
Torkild Gros Pedersen

Samt som suppleanter :

Jan Mardrup
Ole Lading

Som særlig tilknyttet bestyrelsen :

Bo Fogtmann

Samt

som daglig tilsynsførende :

Fyren

Til Bestyrelsen og Bo og Fyren skal lyde en stor tak for årets indsats, 
men det bør også fremhæves at specielt Bo, Søren, John, Jan og Fyren, 
gør den forskel at klubben overhovedet kan fungere i daglige og festlige sammenhænge.

Med det medlemsantal, manglende nye unge medlemsoptag, uden klubbåd og den beskedne lokalestørrelse, kan vi nok desværre ikke forvente at vokse meget, men derfor kan der jo godt hygges og laves flere arrangementer fremover.

TAK for det seneste år

f. Bestyrelsen

Annette

24-04-2018

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 4. april 2018 kl. 16-18

 

Tilstede: Søren, Rie John, Dennis, Bent, Bo

Afbud: Jan

 

Følgende sager blev drøftet på mødet:

 

 1. Valg af formand. Alle var enige om, at Jan med sit kendskab til baglandet ville være den ideelle formand. Der var ligeledes enighed om at love Jan, at han ikke skulle tage sig af den daglige drift mv. af klubben. Overfor Bo har Jan senere accepteret at blive formand. Tillykke.

 2. Det blev besluttet, at Bent indtræder i bestyrelsen og Rie bliver suppleant. Herved er konstitueringen (svært ord!) afsluttet med et godt resultat. Bo er nok blevet sekretær. Dette blev dog ikke nævnt.

 3. Standerhejsningen den 14. Bo bestiller boller ved Madhuset, afhentes og betales af Søren, som også køber bitter.

 4. Søren og Jan reviderer modtagere af medlemsbladet.

 5. Rie og John tilbød venligt at stå for Sct. Hans arrangement for medlemmerne. Naturligvis bliver det på sammenskuds basis også arbejdsmæssigt. Mail udsendes senere.

 6. Vedrørende fisketur var der betænkelighed over, om vor klub kan stille med nok deltagere til at leje hele Skjold. Måske kan vi tilbyde vore fiskere, at deltage i en fælles tur med andre. Evt. med et tilskud til egenbetalingen. Dennis undersøger denne sag.

 7. Bo taler med vort nye medlem Jesper, som har en Nauticat 33, om en mulig sejltur.

 8. Bo har også indgået fast aftale med Kajak-klubben om lån af deres opbevaringsrum, som har stor gulvplads, til eventuelle fester under tag. Senere besluttes om vi skal have en sensommerfest.

 9. Søren forhandler med vor revisor om vor medlemsnedgang ikke skal medføre en lavere betaling af honorar

 10. Bo laver kort referat af generalforsamlingen og ajourfører hele hjemmesiden asap. (asap betyder hurtigt!)

 11. Det undersøges om vi kan opsætte en markise ellers vil en parasol være ok. Action John.

 12. Bænken blev ikke nævnt!

 13. Bo ajourfører vedtægterne i hjemmesiden med de besluttede ændringer. Herfra kan I skrive dem ud.

 14. Referenten har bemærket, at der står Bo en hel del steder. Det må der gøres noget ved.

 

Et godt møde i en dejlig stemning, og billigt for klubben med delvis egenbetaling af et par øl. 7.04.2018 BFo

 

24-04-2018

Kort referat af generalforsamling i Vedbæk Havns Fritidsfisker Laug 17.03.2018

 

 1. Valg af dirigent: Bo Fogtmann blev valgt.

 2. Formandens beretning for 2017: Vedhæftes og blev godkendt.

 3. Fremlæggelse af årsregnskab: Regnskabet blev godkendt. Kan af medlemmer rekvireres.

 4. Bestyrelsen forslag til kontingent for 2019: Uændret kr. 300, Vedtaget.

 5. Indkomne forslag: Vedtægtsændringer: Bestyrelsen konstituerer sig selv, og ingen krav om Fisketegn til medlemmer. Vedtaget.

 6. Valg til bestyrelsen: Valgt blev Bent Madsen, Rie Ostrowski og Bo Fogtmann, bestyrelsen konstituerer sig senere. Tak til de fratrædende bestyrelsesmedlemmer: Annette Hansen, Torkild Gros Pedersen og Ole Lading.

 7. Eventuelt: Generel debat, ros til foreningens aktiviteter. Kritik af foreningens hjemmeside. Skal opdateres. Bo Fogtmann lover at gøre dette.